en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
3675
صفحه اصلی
a, b, c, d
online, builder, online builder
PreviousNext
 • به سایت معلومات ورزشی سید خالق شاه حیدری خوش آمدید

  اهداف من

  معرفی ورزشکاران نخبه 

  ایجاد کتاب خانه 

  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.


  سید خالق شاه (حیدری)فرزند سید انورشاه متولد سال 1995

  میلادی در مرکز ولایت لوگر قریه میرتقی شاه چشم به جهان کشود وی دوره تعلیمات ابتدایی خویش رادرافغانستان ،تا صنف دوازده در لیسه جهادی کلنگار در ولایت لوگر به پایان رسانید آقای سید خالق شاه حیدری همزمان با درس های دوره مکتب در اکادمی ورزشی هاشمی در ولایت لوگر که تحت نظر آقای سید نجیب الله هاشمی رئی فدراسیون ووشو ولایت لوگر ساخته شده بود شروع به فعالیت نمود بعد از ختم مکتب به پوهنتون راه پیدا کرد وی لیسانس خویش در رشته تربیت بدنی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به دست آورد، وی همزمان با بدست آوردن دیپلوم خویش در سال 1396از پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ،شالبند سیاه ووشو را در اکادمی ورزشی هاشمی کسب نمود وبه صفت استاد ووشو تابه حال ایفای وظیفه میکند


   
  PreviousNext

  Sample Picture 2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
   

  اگرمیخواهید صحت مند باشید قدم به دنیای ورزش گذارید

  چرابایدکمپ تمرینی ایجاد کنیم؟

  باساخت کمپ تمرینی تغیراتی درورزش مارخ میدهد؟

  ................ جواب

  اطفال بی بضاعت کدام اطفال است؟

  به چه خاطراطفال بی بضاعت راکنیم؟

   ...............جواب

  چرابایدمطالعه کنیم؟

  مطالعه چه رولی درزندگی ما؟

   .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  بلندبردن سطح دانش بیدون مطالعه هیچ امکان ندارد

  درکجاباید کتاب خانه ساخت؟

   ..............جواب

  نخبه گان به  چه افرادی گفته میشود؟

  نخبه گان رابه خاطرچه باید تقدیرکرد؟

   ..............جواب

  صفحه اصلی

  در باره ما

  تماس با ما

  فیسبوک

  ایمیل

  شماره های تماس

  ایجاد کتاب خانه

  معرفی ورزشکاران نخبه

  کمک به اطفال بی بضاعت

  رشد فرهنگ مطالعه

  بلند بردن سطح اقتصاد

  زنده گی نامه

  موضوعات موردبحث

  بیــوگـــرافی من

  تعریف ورزش

  تفاوت تربیت بدنی و ورزش

  عقل سلیم دربدن سالم است

   

  تعریف ورزش

  اهداف من

  معلومات عمومی درابطه به ورزش

  انواع ورزش

  اهداف ورزش

  تفاوت تربیت بدنی وورزش

  اهداف منَ

  نشروپخش ورزش درکوچه وپس کوچه های افغانستان تاهمه بدانندکه باورزش

  میتوانیم صحت مندبودن،اجتماعی شدن،ازبین بردن تبعیضات قومی مذهبی ،لیسانی،نژادی ورشدفرهنگی افغانستان درعرصه ورزش،ارتباط برقرارکردن بانیمی ازجهان وتمامی دنیایی ورزشی(المپیک)ونشان دادن صلح ودوستی بین کشورها ودیگررشدورزش درافغانستان وساختن استندرداماکن ورزشی به شیوه جهانی درعرصه وآموزش دادن مربی های مسلکی وفنی درریشته های اختصاصی وتربیه نسل جوان درعرصه ورزش ویکجا نمودن جوانان درزیرپرچم المپیک ویکی نمودن تمامی اقوام ،نژادی،ومذاهب ازطریق ورزش رشدفرهنگی وسطحی علمی جوانان وکودکان جامعه برابی پیشرفت جامعه وساختن یک کشورواحد ومتعهد وانسان های رسیده


  وب سایت درحال بازسازی هست

  خاطرات من

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب

  خانواده  شامل کدام افرادمیشود؟

  هدف ماازبلندبردن سطح اقتصادخانواده چه هست؟

  .................جواب